Predmet prispieva k orientácii ţiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umoţňuje ţiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje ţiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angaţovanosti a umoţňuje im pochopiť ekonomický ţivot spoločnosti.


 

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.